Geert Declerck Studios Sound Artist

General conditions

Algemene Voorwaarden (NL)

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Geert Declerck Studios en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. De door Geert Declerck Studios gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven of zolang de aangegeven voorraad strekt.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de offerte binnen de geldigheidstermijn schriftelijk wordt aanvaard ter uitvoering, wordt een voorschotbedrag van 20% op het totaalbedrag incl. BTW geëist.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De verbintenissen van Geert Declerck Studios betreffen middelenverbintenissen, dewelke naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Geert Declerck Studios het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Geert Declerck Studios aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Geert Declerck Studios worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Geert Declerck Studios zijn verstrekt, heeft Geert Declerck Studios het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Geert Declerck Studios de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien een audiovisuele opname van welke aard ook op locatie niet kan geschieden op verzoek van de opdrachtgever omwille van eender welke reden ook dan kan hiervoor door Geert Declerck Studios een forfaitaire annulatiekost aanrekenen van 200 euro excl. BTW indien Geert Declerck Studios minder dan 48 uur voor de opnamedag hiervan in kennis wordt gesteld. De opnamedag begint om 00:00 uur.

Artikel 4. Contractsduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst kan er één zijn:

- voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht en nadien/of

- bestaande uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, zodat het een overeenkomst is voor onbepaalde termijn.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze louter indicatief en zal de overschrijding ervan dus nooit recht geven aan de opdrachtgever om de opdracht te annuleren of om aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

Beide partijen verbinden zich ertoe informatie die als vertrouwelijk bestempeld is als dusdanig te behandelen.

Artikel 7. Eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht - op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Geert Declerck Studios.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Geert Declerck Studios daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Geert Declerck Studios heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Geert Declerck Studios het resultaat zonder vermelding van de naam van Geert Declerck Studios openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Geert Declerck Studios tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Geert Declerck Studios, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Geert Declerck Studios jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de opdrachtgever een reproductie-opdracht geeft aan Geert Declerck Studios onder de vorm van een gehele, gedeeltelijke of louter door montage herwerkte productie dan wordt verondersteld dat de opdrachtgever hiertoe over de nodige rechten beschikt en wanneer dit niet het geval zou zijn Geert Declerck Studios hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 8. Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Geert Declerck Studios, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming.
 2. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.
 3. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 4. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 5. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van Geert Declerck Studios aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Geert Declerck Studios kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 6. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Geert Declerck Studios recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen totaalbedrag, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 7. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
 8. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;
 9. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 8 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
 10. Geert Declerck Studios heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.
 11. De verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen ten laste van de opdrachtgever. Geert Declerck Studios kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in de opdrachtgever hierin nalatig is ten opzichte van SABAM.

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. M.b.t. de overeenkomst voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht:

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt vooraleer ze volledig is uitgevoerd, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Geert Declerck Studios, of wanneer Geert Declerck Studios de overeenkomst beëindigt vooraleer ze volledig is uitgevoerd wegens een toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever minstens de verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden gemaakte kosten te vergoeden, met een minimum van 75% van de totaalofferte.

Het in gebreke blijven aan een betalingsverplichting te voldoen maakt alleszins een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever uit, op basis waarvan Geert Declerck Studios de overeenkomst onmiddellijk kan beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever.

 1. M.b.t. de overeenkomst tot het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, hetgeen een overeenkomst is voor onbepaalde termijn:

Deze overeenkomst kan door de opdrachtgever slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden,

gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Geert Declerck Studios blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Deze overeenkomst kan door Geert Declerck Studios worden beëindigd door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Geert Declerck Studios kan deze overeenkomst evenwel met onmiddellijke ingang beëindigen ten gevolge een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Opdrachtgever, zoals het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Geert Declerck Studios.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Geert Declerck Studios de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Geert Declerck Studios slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Bezoldiging

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste bezoldiging wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vaste bezoldiging wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste bezoldiging overeenkomen. Het vaste bezoldiging is exclusief BTW.
 3. Indien geen vaste bezoldiging wordt overeengekomen, zal de bezoldiging worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De bezoldiging wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Geert Declerck Studios, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn excl. BTW, doch houden rekening met eventueel terugvorderbare taksen welke bijgevolg niet terugvorderbaar zijn door de opdrachtgever.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Geert Declerck Studios met de opdrachtgever een vaste bezoldiging of uurtarief overeenkomt, is Geert Declerck Studios niettemin gerechtigd tot verhoging van deze bezoldiging of tarief. Geert Declerck Studios mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Geert Declerck Studios kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 12. Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk op de vervaldag van de facturen,bij gebreke waaraan een verwijlintrest verschuldigd is van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaald factuurbedrag met een minimum van 75€ per factuur. Daarenboven is de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10€ per aanmaning en 15€ per aangetekende aanmaning die Geert Declerck Studios stuurt ter betaling van facturen.

Van zodra één factuur niet betaald is op de vervaldag, worden alle facturen opeisbaar (ook de facturen die nog niet vervallen zijn).

Door de opdrachtgever gedane betalingen worden éérst aangerekend op de verschuldigde

intresten en schadevergoedingen en dan pas op de facturen, waarbij de betaling éérst wordt aangerekend op de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien Geert Declerck Studios aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Geert Declerck Studios, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Geert Declerck Studios beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Geert Declerck Studios is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Geert Declerck Studios opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Geert Declerck Studios niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De reeds verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 15. Geschillenregeling

Uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van geschillen m.B.t. de overeenkomst tussen Geert Declerck Studios en de opdrachtgever en enkel het Belgische recht is op deze geschillen van toepassing.

Artikel 16. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden voor intern gebruik bewaard in de databank van Geert Declerck Studios. De gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden tenzij deze nodig zijn ter uitvoering van de opdracht. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Geert Declerck Studios.

Artikel 17. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

General Conditions (ENG)

 

Article 1. Applicability of these terms and conditions

These terms and conditions apply to every quotation and every agreement between Geert Declerck Studios and a client, in so far as these conditions have not been deviated by the parties in writing.

Article 2. Quotations and offers

 1. The offers made by Geert Declerck Studios are valid for 30 calendar days, unless stated otherwise or as long as the indicated stock extends.
 2. The prices in the mentioned offers are exclusive of VAT, unless stated otherwise.
 3. If the offer is accepted in writing within the validity term, an advance payment of 20% of the total amount including VAT will be required.

Article 3. Execution of the agreement

 1. The commitments of Geert Declerck Studios concern obligations of means, which are carried out to the best of our knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship and on the basis of the current state of knowledge at the time, taking into account the possible wishes of the client.
 2. If and insofar a proper execution of the agreement so requires, Geert Declerck Studios has the right to have certain work carried out by third parties.
 3. The client shall ensure that all data, of which Geert Declerck Studios indicates that these are necessary or of which the client should reasonably understand that these are necessary for the execution of the agreement, are provided to Geert Declerck Studios in time. If the data required for the execution of the agreement are not provided to Geert Declerck Studios in time, Geert Declerck Studios has the right to suspend the execution of the agreement and / or the additional costs resulting from the delay according to the usual rates to the client. to charge.
 4. If it has been agreed that the agreement will be executed in phases, Geert Declerck Studios can suspend the execution of those parts that belong to a following phase until the client has approved the results of the preceding phase in writing.
 5. If an audiovisual recording of any kind on location can not take place at the request of the client for any reason whatsoever, Geert Declerck Studios can charge a flat-rate cancellation fee of € 200 excl. VAT if Geert Declerck Studios less than 48 hours prior to the day of recording. The recording day starts at 00:00.

Article 4. Contract duration and execution period

 1. The contract may be one:

- for the execution of a specific assignment and subsequently / or

- consisting of the repeated performance of similar work, so that it is an agreement for an indefinite period.

 1. If a term has been agreed within the term of the contract for the completion of certain activities, this is purely indicative and will therefore never give rise to the right to the client to cancel the assignment or to claim any compensation.

Article 5. Modification of the agreement

If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution it is necessary to change or supplement the work to be performed, the parties will adjust the agreement accordingly in good time and in mutual consultation.

Article 6. Confidential information

Both parties undertake to treat information that has been designated as confidential as such.

Article 7. Property rights

 1. All intellectual property rights arising from the assignment - including patent rights, trademark rights, drawing or design rights and copyright - on the results of the assignment are vested in Geert Declerck Studios.
 2. Insofar as such a right can only be obtained through a deposit or registration, only Geert Declerck Studios is authorized to do so, unless agreed otherwise.
 3. The parties may agree that the rights referred to in the first and second paragraphs shall be transferred wholly or partially to the client. This transfer and any conditions under which the transfer takes place are always recorded in writing. Until the moment of transfer, a right of use is granted as regulated in article 8 of these General Terms and Conditions.
 4. Geert Declerck Studios is entitled at all times to (have) mention or remove his name on, at, or in publicity about the result of the assignment - in the manner usual for that result. The client is not allowed to publish or reproduce the result without mentioning the name of Geert Declerck Studios without prior permission from Geert Declerck Studios.
 5. Unless agreed otherwise, the (originals of the) results created by Geert Declerck Studios within the framework of the assignment (such as designs, draft sketches, concepts, advice, reports, budgets, estimates, specifications, working drawings, illustrations, photographs) , prototypes, scale models, molds, prototypes, (sub-) products, films, (audio and video) presentations, source codes and other materials or (electronic) files, etc.) owned by Geert Declerck Studios, irrespective of whether they are addressed to the client or third parties have been made available.
 6. After completing the assignment, neither the client nor Geert Declerck Studios have a data retention obligation towards each other with regard to the materials and data used, unless agreed otherwise.
 7. If the client gives a reproduction order to Geert Declerck Studios in the form of a whole, partly or purely reprocessed by assembly, then it is assumed that the client has the necessary rights to do so and when this would not be the case. Geert Declerck Studios can not be held liable for this.

Article 8. Use of the result

 1. When the client fully complies with his obligations pursuant to the agreement with Geert Declerck Studios, he obtains the right to use the result of the assignment in accordance with the agreed destination.
 2. If no agreements have been made about the destination, the right of use will be limited to that use, for which the assignment has (apparently) been provided.
 3. The right to use is exclusive, unless otherwise ensues from the nature of the agreement or agreed otherwise.
 4. When the result also relates to works that are subject to third-party rights, the parties make additional agreements as to how the use of these works will be arranged.
 5. The Client is not entitled to adjust the results of Geert Declerck Studios, to use them in a broader or different manner or to perform them in a manner other than agreed or to have them done by the third parties without written permission. Geert Declerck Studios can attach conditions to this permission, including paying a fair compensation.
 6. In the event of non-agreed broader or other use, including modification, mutilation or damage to the provisional or definitive result, Geert Declerck Studios is entitled to compensation for infringement of his rights of at least three times the agreed total amount, at least one compensation that in fairness and fairness is in proportion to the committed infringement, without otherwise losing any other right.
 7. The client is not (any longer) allowed to use the results made available and any right granted to the client within the context of the assignment will lapse, unless the consequences thereof are contrary to reasonableness and fairness:
 8. from the moment the client does not fulfill his (payment) obligations under the agreement or does not fully comply with them or is otherwise in default; b. if the assignment is terminated prematurely for reasons mentioned in article 11 of these General Terms and Conditions;
 9. in the event of bankruptcy of the client, unless the relevant rights accordance with Article 8 have been transferred to the client in these General Terms and Conditions.
 10. With due regard for the interests of the client, Geert Declerck Studios has the freedom to use the results for their own publicity, acquisition of assignments, promotion, including competitions and exhibitions, etc., and to receive these on loan, when physical results.
 11. The obligations towards SABAM are at the expense of the client. Geert Declerck Studios can not be held liable in any way whatsoever in the client's negligence in relation to SABAM.

Article 9. Termination and dissolution of the agreement

 1. With regard to the agreement for the execution of a specific assignment:

When the client terminates the agreement before it has been fully executed, without there being an attributable shortcoming of Geert Declerck Studios, or when Geert Declerck Studios terminates the agreement before it has been fully executed due to an attributable shortcoming by the client, then the client must compensate at least the work performed and the associated costs, with a minimum of 75% of the total quotation.

Failure to meet a payment obligation is in any case a culpable shortcoming on the part of the client, on the basis of which Geert Declerck Studios can terminate the agreement immediately, without any compensation being due to the client.

 1. With regard to the agreement to repeatedly carry out similar activities, which is an agreement for an indefinite period:

This agreement can only be terminated by the client by means of written cancellation with due observance of a reasonable notice period of at least three months,

during which term the Client will continue to deduct the usual amount of work from Geert Declerck Studios or compensate financially.

This agreement can be terminated by Geert Declerck Studios by means of a written cancellation with due observance of a notice period of one month. However, Geert Declerck Studios can terminate this agreement with immediate effect as a result of an attributable shortcoming on the part of the Client, such as non-compliance with the payment obligations.

Article 10. Defects and complaint periods

 1. Complaints about the work performed must be reported by the client to Geert Declerck Studios in writing within 8 days after discovery, but no later than 14 days after completion of the activities concerned.
 2. If a complaint is well-founded, Geert Declerck Studios will still perform the work as agreed, unless this has become demonstrably pointless for the client. The latter must be made known by the client in writing.
 3. If the performance of the agreed services is no longer possible or useful, Geert Declerck Studios will only be liable within the limits of article 13.

Article 11. Remuneration

 1. For offers and agreements in which a fixed remuneration is offered or agreed, paragraphs 2, 5 and 6 of this article apply. If no fixed remuneration is agreed, paragraphs 3 up to and including 6 of this article apply.
 2. The parties can agree on a fixed remuneration when the contract is concluded. The fixed remuneration is exclusive of VAT.
 3. If no fixed remuneration is agreed, the remuneration will be determined on the basis of hours actually spent. The remuneration is calculated according to the usual hourly rates of Geert Declerck Studios, applicable for the period in which the work is performed, unless a deviating hourly rate has been agreed upon.
 4. Any cost estimates are exclusive of VAT, but take into account any recoverable taxes which are therefore not recoverable by the client.
 5. For orders with a duration of more than 2 months, the costs owed will be charged periodically.
 6. If Geert Declerck Studios agrees with the client a fixed remuneration or hourly rate, Geert Declerck Studios is nevertheless entitled to increase this remuneration or rate. Geert Declerck Studios may pass on price increases if Geert Declerck Studios can show that between the moment of presentation and delivery significant price changes have occurred in respect of, for example, wages.

Article 12. Payment

Payment must be made no later than the due date of the invoices, in the absence of which a delay interest of 1% per month is due, as well as a lump-sum compensation of 10% of the unpaid invoice amount with a minimum of € 75 per invoice. In addition, the client owes a lump sum fee of € 10 per reminder and € 15 per registered reminder sent by Geert Declerck Studios for the payment of invoices.

As soon as one invoice is not paid on the due date, all invoices become due and payable (including the invoices that have not yet expired).

Payments made by the client shall be charged first of all on the due

interest and damages and then only on the invoices, where the payment is first charged on the invoices that have been outstanding the longest, even if the client states that the payment relates to a later invoice.

Article 13. Liability

If Geert Declerck Studios is liable, then this liability is limited as follows:

 1. The liability of Geert Declerck Studios, insofar as it is covered by its liability insurance, is limited to the amount of the payment made by the insurer.
 2. If in any case the insurer fails to pay or damage is not covered by the insurance, the liability of Geert Declerck Studios is limited to the invoice value of the assignment, at least that part of the assignment to which the liability relates.
 3. Contrary to the provisions of paragraph 2 of this article above, in the case of an assignment with a term of more than six months, liability is further limited to the invoice amount due over the last three months.
 4. Geert Declerck Studios is never liable for indirect damage or consequential damage.

Article 14. Force majeure

During force majeure, the obligations of Geert Declerck Studios will be suspended. If the period in which Geert Declerck Studios is unable to fulfill its obligations due to force majeure lasts longer than 2 months, both parties are entitled to terminate the agreement without there being an obligation to pay compensation. The work already performed and the associated costs must be reimbursed by the client.

Article 15. Dispute resolution

Only the courts in Antwerp are authorized to hear disputes regarding the agreement between Geert Declerck Studios and the client and only Belgian law applies to these disputes.

Article 16. Personal data

The personal details of the customer are stored for internal use in the database of Geert Declerck Studios. The data will never be passed on to third parties without written permission unless required to execute the assignment. This also applies to any confidential information provided to Geert Declerck Studios for the purpose of performing an agreement.

Article 17. Other provisions

If any provision of these General Terms and Conditions is void or is nullified, the other provisions of these General Terms and Conditions will remain in full force. In that case, the Parties will consult with the aim of agreeing new provisions to replace the void or voided provisions, whereby the purpose and intent of the void or voided provisions will be taken into account as far as possible.