Privacy Policy

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20/02/2019.

Inleiding

Geert Declerck Studios nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om het privacybeleid goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Geert Declerck Studios. U dient zich er bewust van te zijn dat Geert Declerck Studios niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Geert Declerck Studios respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Geert Declerck Studios verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van de diensten hebben verzameld. Geert Declerck Studios stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Op deze pagina laat Geert Declerck Studios u weten welke gegevens verzameld worden wanneer u de website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt.

Het privacybeleid werd opgesteld om degenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun ‘Persoonlijk Identificeerbare Informatie’ (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, of om een persoon in context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop Geert Declerck Studios uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, gebruikt, beschermt of anderszins behandelt in overeenstemming met onze website.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de Belgische Algemene Verordening Gegevensbescherming die van toepassing zijn op Geert Declerck Studios. Door middel van deze AVG wil Geert Declerck Studios het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze AVG geïnformeerd over hun rechten.

Geert Declerck Studios heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via het internet kan echter veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet altijd gegarandeerd is. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon of brief, persoonlijke gegevens aan Geert Declerck Studios door te geven.

Definities

De verklaring omtrent de gegevensbescherming van Geert Declerck Studios is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (of ook General Data Protection Regulation – GDPR genoemd).

Deze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor de klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe die in dit privacybeleid worden gehanteerd.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd; door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Verwerking

Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen over de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking

De controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

Processor

Processor is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Derde partij

Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Wie is de controller?

De controller Geert Declerck Studios is gevestigd te Pierstraat 368, 2630 Aartselaar, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0661.690.052. Deze controller is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.geertdeclerckstudios.com

E-mail: [email protected]

Pierstraat 368,

2630 Aartselaar,

België

Alle vragen over het privacybeleid kunnen altijd aan Geert Declerck Studios worden gericht via: [email protected]

Verzameling van persoonsgegevens

De website Geert Declerck Studios verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden.

De verzamelde informatie kan zijn:

 • de gebruikte browsertypen en -versies,
 • het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem,
 • de website vanwaar een toegangssysteem de website bereikt (zogenaamde verwijzers),
 • de sub -websites,
 • de datum en tijd van toegang tot de internetsite,
 • een internetprotocoladres (IP-adres),
 • de internetprovider van het toegangssysteem, en
 • alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Geert Declerck Studios geen conclusies over de betrokkene.

Deze informatie is veeleer nodig om:

 • de inhoud van de website correct te leveren,
 • de inhoud van de website en advertentie te optimaliseren,
 • de levensvatbaarheid  van de informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te verzekeren en
 • wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Geert Declerck Studios anoniem verzamelde gegevens en statistische informatie, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van Geert Declerck Studios te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt, zijn in de eerste plaats de gegevens die de betrokkene zelf invoert via de verschillende pagina’s van de website en die Geert Declerck Studios verkrijgt door het gebruik van de website en/of producten en/of diensten.

Als controller heeft Geert Declerck Studios talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te kunnen waarborgen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens 

Geert Declerck Studios bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Geert Declerck Studios verplicht om facturatiegegevens minimaal 7 jaar bij te houden) of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren, bij geschillen tot maximaal 10 jaar.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard beperkt toegankelijk. De bewaartermijnen worden dan ook gehanteerd voor de volgende categorieën van persoonsgegevens bij inactieve of overtollige gegevens:

 • Personalia & accountgegevens: 5 jaar
 • Adres & bedrijfsgegevens: 5 jaar
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Facturatiegegevens: 7 jaar

Als de bewaartermijn niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Geert Declerck Studios verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo bevestiging te krijgen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking dat de persoonsgegevens over hem of haar al dan niet verwerkt worden.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op inzage en transparantie

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo kosteloos informatie te bekomen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, te bekomen bij de controller verantwoordelijk voor de verwerking. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van Geert Declerck Studios.

Recht om vergeten te worden

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om bevestiging te krijgen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking om het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en door de controller verantwoordelijk voor de verwerking is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet nodig is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking is verwerkt in overeenkomstig artikel 6(1), onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21(1), van de AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de controller verantwoordelijk voor de verwerking is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8(1), van de AVG.
 • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene om verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens wil vragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Een medewerker van Geert Declerck Studios ziet er op toe dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Wanneer de controller verantwoordelijk voor de verwerking, persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, is deze verplicht om de persoonsgegevens te wissen ingevolge artikel 17(1). Rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is.

Een medewerker van de Geert Declerck Studios zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

Recht van beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende punten van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21(1), van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Geert Declerck Studios opgeslagen persoonsgegevens wenst te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer verantwoordelijk voor de verwerking. Geert Declerck Studios regelt de beperking van de verwerking.

Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, dat door de Europese wetgever is toegekend.

De betrokkene heeft het recht deze gegevens zonder belemmeringen van de voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6(1), onder a), van de AVG of artikel 9(2), onder a), van de AVG, of op grond van een contract overeenkomstig artikel 6(1), onder b), van de AVG, en de verwerking wordt met behulp van geautomatiseerde middelen uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20(1), van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van Geert Declerck Studios.

Recht om bezwaar te maken

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever om op grond van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6(1), onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Geert Declerck Studios zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij Geert Declerck Studios kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien Geert Declerck Studios persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt voor het opstellen van profielen voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Geert Declerck Studios de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Geert Declerck Studios voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89(1), van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van Geert Declerck Studios. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om langs geautomatiseerde weg en met gebruikmaking van technische specificaties bezwaar aan te tekenen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing van de Europese wetgever die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of die hem of haar in aanzienlijke mate raakt, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren ervan, een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Geert Declerck Studios passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Geert Declerck Studios.

Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Geert Declerck Studios.

Contactmogelijkheden

De website van Geert Declerck Studios bevat een pagina waarop de gebruiker snel contact met Geert Declerck Studios kan maken, evenals directe communicatie met Geert Declerck Studios. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via het contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door de betrokkene aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

Gegevensbeschermingsbepalingen van Google Analytics

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s zijn bezocht, hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing ‘_gat. _anonymizeIp’. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze website vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om onlinerapporten te verstrekken die de activiteiten op onze website tonen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt in het hoofdstuk van ons cookiebeleid verder uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieschikkingen te creëren.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van de website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens (inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt) worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy en via https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt ook verder toegelicht via de volgende link https://www.google.com/analytics.

Gegevensbeschermingsbepalingen van Google reCAPTCHA API

Op deze website heeft de controller een onderdeel van Google reCAPTCHA geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een webbeveiligingsservice om te valideren dat er geen slecht verkeer of bots, (mis-)gebruik van de website is.

Het doel en de service van Google reCAPTCHA is om spam en misbruik van de website te bestrijden. Google gebruikt specifieke gegevens en informatie om het gebruik van de website te evalueren en om beveiliging te bieden om te voorkomen dat er verkeerde interactie door slecht verkeer de website en services gebruikt.

ReCAPTCHA analyseert het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse werkt Google reCAPTCHA door verschillende kenmerken te verzamelen, zoals: hardware- en software-informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens. Vervolgens worden deze gegevens naar Google verzonden voor analyse. De informatie die wordt verzameld in verband met uw gebruik van de service zal worden gebruikt om reCAPTCHA te verbeteren en voor algemene beveiligingsdoeleinden. Het wordt niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties van Google of andere doeleinden.

Het hele proces van de reCAPTCHA-analyses vindt volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website zijn niet op de hoogte dat een dergelijke analyse plaatsvindt. Dit is gekozen om een betere gebruikerservaring te bieden zonder de beveiligingsvoordelen in gevaar te brengen.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://policies.google.com/privacy en via https://policies.google.com/terms. Gebruikers in de Europese Unie kunnen ook het gebruikersbetrokkenheidsbeleid van de EU vinden op: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Cookiebeleid

De website van Geert Declerck Studios gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Geert Declerck Studios de gebruikers van de website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die anders niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd met in eerste instantie de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om de website te gebruiken.

De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie waar deze wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van het winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Cookies van derde partijen

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden door vertrouwde derde partijen. Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web, om ons te helpen begrijpen hoe de gebruiker de site gebruikt en de manieren waarop wij de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoeveel tijd de gebruiker op de site doorbrengt en welke pagina’s hij bezoekt, zodat we interessante inhoud kunnen blijven produceren. Zie voor meer informatie over Google Analytics-cookies de officiële Google Analytics-pagina (https://www. google.be/intl/en/analytics).

Wat zijn uw keuzes over cookies?

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via de website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Als de gebruiker de cookies wil verwijderen of weigeren kan hij terecht op de helppagina’s van de webbrowser. Via de volgende links wordt er uitgelegd hoe cookies op verschillende webbrowsers geconfigureerd kunnen worden:

Voor alle andere webbrowser, kijk dan op de officiële website of documentatie van de webbrowser.

U kan ook meer informatie over cookies terugvinden op de volgende derde partijwebsites:

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Geert Declerck Studios maakt als verantwoordelijk bedrijf geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering in welke vorm en op welke manier dan ook voor onze diensten of producten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Geert Declerck Studios behoudt zich het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Dit privacybeleid is daarom aangepast aan het gebruik van, en de mogelijkheden op deze website.

Alle nieuwe functies of diensten die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan dit privacybeleid.

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid van de website regelmatig te controleren op wijzigingen.

Op deze pagina zal u dan ook altijd de meest recente versie vinden van ons privacybeleid.

 

Privacy policy

This page was last modified on 20/02/2019.

preface

Geert Declerck Studios invites its customers to take the time to thoroughly review the privacy policy, together with the General Conditions and any other conditions that may apply to its products and services.

The privacy policy applies to all services of Geert Declerck Studios. You should be aware that Geert Declerck Studios is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. By using this website you agree to accept the privacy policy.

Geert Declerck Studios respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. Geert Declerck Studios therefore processes only data that is necessary for the service and carefully handles the information they have collected about you and your use of the services. Geert Declerck Studios never makes your details available to third parties for commercial purposes. On this page Geert Declerck Studios lets you know what information is collected when you use the website, why this data is collected and how this improves your user experience.

The privacy policy has been developed to better serve those who are concerned about the way in which their ‘Personally Identifiable Information’ (PII) is used online. PII, as described in privacy law and information security, is information that can be used alone or together with other information to identify, contact or locate one person, or to identify a person in context.Read our privacy policy carefully to gain a clear understanding of how Geert Declerck Studios collects, uses, protects or otherwise treats your personally identifiable information in accordance with our website.

The processing of personal data, such as name, address, e-mail address and / or telephone number of a person to whom the data relate, must always be in accordance with the General Data Protection Regulation (AVG) and in accordance with the Belgian General Data Protection Regulation. that apply to Geert Declerck Studios. Through this AVG, Geert Declerck Studios wants to inform the general public about the nature, scope and purpose of the personal data we collect, use and process. Moreover, those involved are informed about their rights through this GDPR.

Geert Declerck Studios has taken numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed via this website. However, the transmission of data via the Internet may present security gaps, so that absolute protection is not always guaranteed. For this reason, everyone involved is free to pass on personal data to Geert Declerck Studios via alternative means, for example by telephone or letter.

Definitions

The Declaration on data protection of Geert Declerck Studios is based on the conditions used by the European legislator for the approval of the General Data Protection Regulation – AVG (or also General Data Protection Regulation – GDPR).

This statement on data protection must be readable and understandable for the general public, but also for customers and business partners. To guarantee this, we first explain the terminology used in this privacy policy.

Personal information

Personal data means all information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is someone who can be identified directly or indirectly; by referring to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Subject

The person concerned is an identified or identifiable natural person, whose personal data are processed by the controller.

Processing

Processing is any operation or set of actions performed on personal data or on collections of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, modification or modification, retrieval, consultation, publication by transmission, distribution or otherwise make available, adaptation or combination, restriction, removal or destruction.

Limitation of processing

Limiting processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

Profiling

Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyze or predict aspects about the performance of that natural person at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behavior, location or movements.

Controller or controller responsible for processing

The controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, the government body, the agency or any other body that determines the purposes and means for the processing of personal data, alone or together with others. Where the purposes and means of such processing are determined by Union or national law, the controller or the specific criteria for their designation may be regulated by Union or Member State law.

Processor

Processor is a natural or legal person, government agency, agency or other body that processes personal data on behalf of the controller.

Receiver

The recipient is a natural or legal person, a government agency, an agency or another body to which the personal data are provided, whether or not they are third parties. However, public authorities which may receive personal data in accordance with Union or Member State law in the course of a given investigation shall not be considered as recipients; the processing of such data by those public authorities must comply with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

Third party

Third party is a natural or legal person, public authority or body that is not the data subject, controller, processor and persons authorized, under the direct authority of the data controller or processor, to process personal data.

Permission

The data subject’s consent is a free, specific, informed and unambiguous indication of the wishes of the data subject with which he or she, by means of a declaration or a clear confirmatory act, agrees to the processing of personal data relating to him or her.

Who is the controller?

The controller Geert Declerck Studios is located at Pierstraat 368, 2630 Aartselaar, Belgium and registered with the KBO under number 0661.690.052. This controller is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details :

Website: www.geertdeclerckstudios.com

E-mail: [email protected]

Pierstraat 368 ,

2630 Aartselaar,

Belgium

Any questions about the privacy policy can always be addressed to Geert Declerck Studios via: [email protected]

Collection of personal data

The website Geert Declerck Studios collects a series of general data and information when a data subject or an automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files.

The collected information can be:

 • the browser types and versions used,
 • the operating system used by the access system,
 • the website from which an access system reaches the website (so-called referrers),
 • the sub-websites,
 • the date and time of access to the internet site,
 • an internet protocol address (IP address),
 • the internet provider of the access system, and
 • any other similar data and information that can be used in the event of attacks on our information technology systems.

Geert Declerck Studios does not draw any conclusions about the data subject when using these general data and information.

This information is rather necessary to:

 • to correctly deliver the content of the website,
 • optimize the content of the website and advertisement,
 • to ensure the long-term viability of information technology systems and website technology
 • Law enforcement agencies provide the information necessary for criminal prosecution in the event of a cyber attack.

That is why Geert Declerck Studios analyzes anonymously collected data and statistical information, with the aim of increasing the data protection and data security of Geert Declerck Studios and guaranteeing an optimal level of protection for the personal data that is processed. The anonymous data of the server logs are stored separately from all personal data provided by the data subject.

Processing of personal data

The personal data that is collected and processed is first and foremost the data that the data subject himself enters via the various pages of the website and which Geert Declerck Studios obtains through the use of the website and / or products and / or services.

As controller, Geert Declerck Studios has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed via this website.

Retention periods personal data

Geert Declerck Studios does not store the personal data for longer than is strictly necessary to realize the goals for which the data are collected. The retention period can therefore differ per given, for example to comply with legal obligations (in order to meet the accounting and fiscal obligations, Geert Declerck Studios is obliged to keep records for at least 7 years) or from the legal need to provide certain information as evidence. keep, for disputes up to 10 years.

These archived data are of course limitedly accessible. The retention periods are therefore used for the following categories of personal data with inactive or surplus data:

 • Personalia & account details: 5 years
 • Address & company details: 5 years
 • Payment information: 1 year
 • Invoicing data: 7 years

If the retention period does not apply, or if a retention period prescribed by the European legislator or other competent legislator expires, the personal data will be routinely blocked or deleted in accordance with legal requirements.

Providing personal data to third parties

Geert Declerck Studios does not sell personal data to third parties nor are these transferred to third parties unless this is necessary for the execution of the agreement or to comply with a legal obligation.

Rights of the person concerned

Right to confirmation

Every data subject has the right granted by the European legislator to obtain confirmation from the controller responsible for the processing that the personal data about him or her will be processed or not.

If a data subject wishes to make use of this right of confirmation, he or she may at some point contact an employee of the data controller.

Right of inspection and transparency

Each data subject has the right given by the European legislator to obtain information free of charge from the controller responsible for the processing of his or her stored personal data and to obtain a copy of this information. In addition, the European directives and regulations give the person concerned access to the following information:

 • the purposes of processing;
 • the categories of personal data in question;
 • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organizations;
 • where possible, the intended period for which the personal data is stored or, if not possible, the criteria used to determine that period;
 • the existence of the right to request rectification or removal of personal data from the controller, or to limit the processing of personal data relating to the data subject, or objection to such processing;
 • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 • where the personal data are not collected from the data subject, all available information with regard to their origin;
 • the existence of automated decision-making, including profiling, information on the logic involved, as well as the significance and intended consequences of such processing for the data subject.

Moreover, the data subject has the right to obtain information about whether personal data are transmitted to a third country or to an international organization. If this is the case, the person concerned has the right to be informed about the appropriate guarantees with regard to the transfer.

If a data subject wishes to make use of this right of access, he or she can contact an employee of the data controller at any time.

Right to rectification and data change

Every data subject has the right granted by the European legislator to obtain the rectification of personal data concerning him or her without delay from the controller responsible for processing. Taking into account the purposes of the processing, the data subject has the right to complete incomplete personal data, including by providing a supplementary statement.

If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she can contact an employee of Geert Declerck Studios at any time.

Right to be forgotten

Each data subject has the right granted by the European legislator to receive confirmation from the controller responsible for processing to obtain the erasure of personal data relating to him or her without delay, and the controller responsible for processing is obliged to process personal data without delete unnecessary delays if one of the following reasons applies, as long as processing is not necessary:

 • The personal data is no longer required with regard to the purposes for which it was collected or otherwise processed.
 • The data subject shall withdraw the consent with which the processing is processed in accordance with Article 6 (1) (a) of the GDPR or Article 9 (2) (a) of the GDPR and where there is no other legal basis for the processing.
 • The person concerned objects to the processing in accordance with Article 21 (1) of the GDPR and there are no conclusively justified grounds for the processing, or the person concerned objects to the processing in accordance with Article 21 (2) of the GDPR.
 • The personal details have been processed unlawfully.
 • The personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation in the law of the Union or the Member State to which the Controller is responsible for processing.
 • The personal data have been collected with regard to the provision of information society services as referred to in Article 8 (1) of the AVG.
 • If one of the aforementioned reasons applies and a data subject wishes to request the removal of stored personal data, he or she may contact an employee of the data controller at any time.

An employee of Geert Declerck Studios ensures that the request for removal is immediately met.

When the controller responsible for processing has made personal data public, it is obliged to delete the personal data pursuant to Article 17 (1). Taking into account the available technology and the implementation costs, reasonable measures, including technical measures, other controllers that process the personal data requested by the data subject to remove such links from or to copy or replicate those personal data, as far as processing is not required is.

An employee of the Geert Declerck Studios will take the necessary measures in individual cases.

Right of restriction of processing

Each data subject shall have the right to obtain a limitation on processing from the controller if one of the following applies:

 • The accuracy of the personal data is disputed by the data subject for a period that enables the data controller to verify the accuracy of the personal data.
 • The processing is unlawful and the data subject objects to the erasure of the personal data and instead requests a restriction on their use.
 • The data controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but the data subject needs them for the determination, exercise or defense of legal claims.
 • The person concerned objected to the processing in accordance with Article 21 (1) of the AVG pending verification of whether the legitimate grounds of the controller weigh more heavily than those of the data subject.

If one of the aforementioned conditions is met and a data subject wishes to request the limitation of the processing of personal data stored by Geert Declerck Studios, he or she can at all times contact an employee responsible for the processing. Geert Declerck Studios regulates the limitation of the processing.

Right to data portability

Each data subject has the right to receive personal data relating to him or her that have been provided to a controller, in a structured, generally used and machine-readable format, which has been granted by the European legislator.

The data subject shall have the right to transmit this data without any impediments from the controller to another controller to whom the personal data have been transmitted, provided that the processing is based on consent in accordance with Article 6 (1) (a), the AVG or Article 9 (2) (a) of the GDPR or pursuant to a contract pursuant to Article 6 (1) (b) of the GDPR and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the fulfillment of a general interest task or in the exercise of the public authority entrusted to the controller.

Furthermore, in exercising his or her right to data portability in accordance with Article 20 (1) of the GDPR, the data subject has the right to transfer personal data directly from one controller to another, to the extent that this is technically possible and to the extent that this does not affect the rights and freedoms of others.

In order to assert the right to data portability, the data subject can contact any employee of Geert Declerck Studios at any time.

Right to object

Each data subject has at all times the right of the European legislator to object to the processing of personal data concerning him or her on the grounds of his or her specific situation pursuant to Article 6 (1) (e) or (f) of the AVG. This also applies to drawing up profiles based on these provisions.

Geert Declerck Studios will no longer process the personal data in the event of objection, unless Geert Declerck Studios can demonstrate that there are compelling legitimate reasons for the processing that take precedence over the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the determination, exercise or defense of legal claims.

If Geert Declerck Studios processes personal data for direct marketing purposes, the data subject will at all times have the right to object to the processing of personal data concerning him / her for such marketing purposes. This applies to the preparation of profiles insofar as these relate to such direct marketing. If the person concerned objects to the processing for direct marketing purposes, Geert Declerck Studios will no longer process the personal data for these purposes.

In addition, the data subject has the right, for reasons related to his or her specific situation, to object to the processing of his or her personal data by Geert Declerck Studios for scientific or historical research purposes or for statistical purposes in accordance with article 89 (1). , of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task that is performed for reasons of general interest.

In order to exercise the right of objection, the person concerned can contact any employee of Geert Declerck Studios. In addition, the data subject is free to make use of his or her right to object, in the context of the use of information society services and notwithstanding Directive 2002/58 / EC, by means of his or her right to object by computerized means and using technical specifications. .

Automated individual decision making, including profiling

Each data subject has the right not to be subject to a decision of the European legislature based solely on automated processing, including profiling, which has legal consequences for him or her, or which affects him or her to a considerable extent, as long as the decision (1) ) is not necessary for its conclusion or performance, an agreement between the data subject and a controller, or (2) is not authorized by the Union legislation or the Member State to which the controller is subject and in which appropriate measures have also been included to protect the rights and freedoms and legitimate interests of the data subject, or (3) not based on the data subject’s explicit consent.

If the decision (1) is necessary for concluding or executing an agreement between the data subject and a controller, or (2) is based on the explicit consent of the data subject, Geert Declerck Studios will take appropriate measures to enforce the rights and to protect the legitimate interests of the data subject, at least the right to human intervention by the data controller, to make his or her point of view known and to challenge the decision.

If the person concerned wishes to exercise the rights with regard to automated individual decision-making, he or she may at all times contact an employee of Geert Declerck Studios.

Right to withdraw the data protection consent

Each data subject has the right of the European legislator to withdraw his or her consent to the processing of his or her personal data at any time.

If the person concerned wishes to use the right to withdraw the permission, he or she can contact an employee of Geert Declerck Studios at any time.

Contact options

The website of Geert Declerck Studios contains a page where the user can quickly make contact with Geert Declerck Studios, as well as direct communication with Geert Declerck Studios.If a data subject contacts the data controller by e-mail or via the contact form, the personal details transmitted by the data subject are automatically stored.

Such personal data that are transmitted on a voluntary basis by the data subject to the data manager are stored for the purpose of processing them or contacting the data subject. There is no transfer of this personal information to third parties.

Data protection provisions of Google Analytics

On this website the controller has integrated the part of Google Analytics (with the anonymization function). Google Analytics is a web analysis service. Web analysis is the collection and analysis of data about the behavior of website visitors. A web analysis service collects, among other things, information about the website where someone came from (the so-called referrer), which subpages were visited, how often and for what duration a subpage was viewed. Web analyzes are mainly used for the optimization of a website and for performing a cost-benefit analysis of internet advertising.

For web analysis via Google Analytics, the controller uses the “_gat” application. _anonymizeIp ‘. Through this application, the IP address of the person’s internet connection is shortened by Google and anonymized when you visit our website from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, among other things to evaluate the use of our website and to provide online reports showing the activities on our website and to offer other services relating to the use of the website for us.

Google Analytics places a cookie on the data technology system of the data subject. The definition of cookies is further explained in the chapter of our cookie policy. By setting up the cookie, Google can analyze the use of our website. For each call to one of the individual pages of this website, which is managed by the controller and in which a Google Analytics component is integrated, the internet browser on the information technology system of the data subject automatically sends data via the Google Analytics component for online use. advertising and the settlement of commissions at Google. In the course of this technical procedure, the company acquires knowledge of personal information from Google, such as the IP address of the data subject, which Google, among other things, serves to understand the origin of visitors and clicks and then to make commission arrangements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which access was obtained and the frequency of visits of the website by the person concerned.With each visit to our website, such personal information (including the IP address of the internet access used by the data subject) will be forwarded to Google in the United States of America. This personal information is stored by Google in the United States of America. Google may pass on this personal information collected through the technical procedure to third parties.

The person concerned can, as mentioned above, prevent the placing of cookies via our website at any time by means of a corresponding adaptation of the web browser used and thus permanently refuse the setting of cookies. Such an adaptation to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from placing a cookie on the data technology system of the data subject. In addition, cookies that are already in use by Google Analytics can be removed at any time via a web browser or other software programs.

Moreover, the data subject has the possibility to object to a collection of data generated by Google Analytics related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to prevent such data.

The operating company of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Further information and applicable data protection provisions from Google can be obtained via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy and viahttps://www.google.com/analytics/terms/us.html . Google Analytics is also further explained via the following link https://www.google.com/analytics .

Data protection provisions from Google reCAPTCHA API

On this website, the controller has integrated a part of Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA is a web security service to validate that there is no bad traffic or bots, (mis) use of the website.

The purpose and service of Google reCAPTCHA is to combat spam and abuse of the website. Google uses specific data and information to evaluate the use of the website and to provide security to prevent inappropriate interaction from using the website and services due to bad traffic.

ReCAPTCHA analyzes the behavior of the website visitor on the basis of different characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website visitor enters the website. For the analysis, Google works with reCAPTCHA by collecting various attributes such as hardware and software information such as device and application data. Then these data are sent to Google for analysis. The information collected in connection with your use of the service will be used to improve reCAPTCHA and for general security purposes. It is not used for personalized ads from Google or other purposes.

The whole process of the reCAPTCHA analyzes takes place completely in the background. Visitors to the website are not aware that such an analysis is taking place. This has been chosen to provide a better user experience without compromising security benefits.

The operating company of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Further information and applicable data protection provisions from Google can be obtained via https://policies.google.com/privacy and via https://policies.google.com/terms . Users in the European Union can also find EU user engagement policies at: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Cookie policy

The website of Geert Declerck Studios uses cookies. Cookies are text files which are stored in a computer system via an internet browser.

Many internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a string that allows Internet pages and servers to be assigned to the specific internet browser in which the cookie is stored. This allows visited Internet sites and servers to distinguish the individual browser of the data subject from other internet browsers that contain other cookies. A specific internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

By using cookies, Geert Declerck Studios can provide the users of the website with more user-friendly services that would otherwise not be possible.

By means of a cookie, the information and offers on the website can be optimized with the user in mind first. Cookies enable us to recognize the website users, as mentioned earlier. The purpose of this recognition is to make it easier for users to use the website.

For example, the website user who uses cookies does not have to enter access data each time the website is opened, because it is taken over by the website and the cookie where it is stored on the user’s computer system. Another example is the cookie from the shopping cart in an online store. The online store remembers the items that a customer has placed in the virtual shopping cart via a cookie.

Cookies from third parties

In some special cases we also use cookies that are offered by trusted third parties. This site uses Google Analytics, one of the most widespread and trusted analytical solutions on the web, to help us understand how the user uses the site and the ways in which we can improve the user experience. These cookies can keep track of things like how much time the user spends on the site and which pages he visits, so that we can continue to produce interesting content. For more information about Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page (https: // www.google.be/intl/en/analytics ).

What are your choices about cookies?

The data subject can at any time prevent the placing of cookies via the website by means of a corresponding setting of the internet browser used, and can therefore permanently refuse the setting of cookies. In addition, cookies that have already been set can be removed at any time via an internet browser or other software programs. This is possible in all popular internet browsers. If the person in question deactivates the setting of cookies in the used internet browser, not all functions of our website may be fully usable.

If the user wants to delete or refuse the cookies, he can go to the help pages of the web browser. The following links explain how cookies can be configured on different web browsers:

For all other web browsers, check the official website or documentation of the web browser.

You can also find more information about cookies on the following third party websites:

Existence of automated decision-making

As a responsible company, Geert Declerck Studios does not use automatic decision-making or profiling in any form and in any way whatsoever for our services or products.

Changes to the privacy policy

Geert Declerck Studios reserves the right to change this privacy policy at any time.

This privacy policy is therefore adapted to the use of, and the possibilities on this website.

All new features or services that are added to the current website are also subject to this privacy policy.

It is therefore your responsibility to regularly check this privacy policy of the website for changes.

On this page you will always find the most recent version of our privacy policy.