Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Geert Declerck Studios

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Geert Declerck Studios en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. De door Geert Declerck Studios gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven of zolang de aangegeven voorraad strekt.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de offerte binnen de geldigheidstermijn schriftelijk wordt aanvaard ter uitvoering, wordt een voorschotbedrag van 20% op het totaalbedrag incl. BTW geëist.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De verbintenissen van Geert Declerck Studios betreffen middelenverbintenissen, dewelke naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Geert Declerck Studios het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Geert Declerck Studios aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Geert Declerck Studios worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Geert Declerck Studios zijn verstrekt, heeft Geert Declerck Studios het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Geert Declerck Studios de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien een audiovisuele opname van welke aard ook op locatie niet kan geschieden op verzoek van de opdrachtgever omwille van eender welke reden ook dan kan hiervoor door Geert Declerck Studios een forfaitaire annulatiekost aanrekenen van 200 euro excl. BTW indien Geert Declerck Studios minder dan 48 uur voor de opnamedag hiervan in kennis wordt gesteld. De opnamedag begint om 00:00 uur.

Artikel 4. Contractsduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst kan er één zijn:

– voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht en nadien/of

– bestaande uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, zodat het een overeenkomst is voor onbepaalde termijn.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze louter indicatief en zal de overschrijding ervan dus nooit recht geven aan de opdrachtgever om de opdracht te annuleren of om aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

Beide partijen verbinden zich ertoe informatie die als vertrouwelijk bestempeld is als dusdanig te behandelen.

Artikel 7. Eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Geert Declerck Studios.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Geert Declerck Studios daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Geert Declerck Studios heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Geert Declerck Studios het resultaat zonder vermelding van de naam van Geert Declerck Studios openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Geert Declerck Studios tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Geert Declerck Studios, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Geert Declerck Studios jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de opdrachtgever een reproductie-opdracht geeft aan Geert Declerck Studios onder de vorm van een gehele, gedeeltelijke of louter door montage herwerkte productie dan wordt verondersteld dat de opdrachtgever hiertoe over de nodige rechten beschikt en wanneer dit niet het geval zou zijn Geert Declerck Studios hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 8. Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Geert Declerck Studios, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming.
 2. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.
 3. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 4. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 5. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van Geert Declerck Studios aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Geert Declerck Studios kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 6. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Geert Declerck Studios recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen totaalbedrag, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 7. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
 8. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;
 9. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 8 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
 10. Geert Declerck Studios heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.
 11. De verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen ten laste van de opdrachtgever. Geert Declerck Studios kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in de opdrachtgever hierin nalatig is ten opzichte van SABAM.

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. M.b.t. de overeenkomst voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht:

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt vooraleer ze volledig is uitgevoerd, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Geert Declerck Studios, of wanneer Geert Declerck Studios de overeenkomst beëindigt vooraleer ze volledig is uitgevoerd wegens een toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever minstens de verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden gemaakte kosten te vergoeden, met een minimum van 75% van de totaalofferte.

Het in gebreke blijven aan een betalingsverplichting te voldoen maakt alleszins een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever uit, op basis waarvan Geert Declerck Studios de overeenkomst onmiddellijk kan beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever.

 1. M.b.t. de overeenkomst tot het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, hetgeen een overeenkomst is voor onbepaalde termijn:

Deze overeenkomst kan door de opdrachtgever slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden,

gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Geert Declerck Studios blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Deze overeenkomst kan door Geert Declerck Studios worden beëindigd door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Geert Declerck Studios kan deze overeenkomst evenwel met onmiddellijke ingang beëindigen ten gevolge een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Opdrachtgever, zoals het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Geert Declerck Studios.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Geert Declerck Studios de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Geert Declerck Studios slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Bezoldiging

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste bezoldiging wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vaste bezoldiging wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste bezoldiging overeenkomen. Het vaste bezoldiging is exclusief BTW.
 3. Indien geen vaste bezoldiging wordt overeengekomen, zal de bezoldiging worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De bezoldiging wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Geert Declerck Studios, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn excl. BTW, doch houden rekening met eventueel terugvorderbare taksen welke bijgevolg niet terugvorderbaar zijn door de opdrachtgever.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Geert Declerck Studios met de opdrachtgever een vaste bezoldiging of uurtarief overeenkomt, is Geert Declerck Studios niettemin gerechtigd tot verhoging van deze bezoldiging of tarief. Geert Declerck Studios mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Geert Declerck Studios kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 12. Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk op de vervaldag van de facturen,bij gebreke waaraan een verwijlintrest verschuldigd is van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaald factuurbedrag met een minimum van 75€ per factuur. Daarenboven is de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10€ per aanmaning en 15€ per aangetekende aanmaning die Geert Declerck Studios stuurt ter betaling van facturen.

Van zodra één factuur niet betaald is op de vervaldag, worden alle facturen opeisbaar (ook de facturen die nog niet vervallen zijn).

Door de opdrachtgever gedane betalingen worden éérst aangerekend op de verschuldigde

intresten en schadevergoedingen en dan pas op de facturen, waarbij de betaling éérst wordt aangerekend op de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien Geert Declerck Studios aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Geert Declerck Studios, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Geert Declerck Studios beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Geert Declerck Studios is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Geert Declerck Studios opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Geert Declerck Studios niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De reeds verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 15. Geschillenregeling

Uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van geschillen m.B.t. de overeenkomst tussen Geert Declerck Studios en de opdrachtgever en enkel het Belgische recht is op deze geschillen van toepassing.

Artikel 16. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden voor intern gebruik bewaard in de databank van Geert Declerck Studios. De gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden tenzij deze nodig zijn ter uitvoering van de opdracht. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Geert Declerck Studios.

Artikel 17. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.